Skip Navigation Links > Podpora > Návody > Elektronický podpis


Elektronický podpis, který je založen na technologii PKI (Public key infrastructure), představuje využití páru kryptografických klíčů pro identifikaci komunikujících partnerů v elektronickém světě. Pár klíčů je obecný název pro privátní klíč (soukromý klíč) označovaný také jako data pro vytváření elektronického podpisu a veřejný klíč, označovaný také jako data pro ověřování elektronického podpisu.

Vlastnictví daného páru klíčů a svoji identitu pak komunikující partner prokazuje prostřednictvím příslušného certifikátu. Certifikáty jsou vydávány tzv. Certifikační autoritou, nezávislým důvěryhodným subjektem.

Úkolem Certifikační autority je ověřit totožnost žadatele o certifikát a jednoznačně svázat jeho identifikaci s daty pro tvorbu elektronického podpisu prostřednictvím certifikátu, který žadateli vydává. Vydaný certifikát následně při komunikaci představuje jakýsi „elektronický průkaz totožnosti“.

Obdobně jako v případě občanských průkazů, mají také certifikáty určitou platnost, zpravidla 1 rok. Před uplynutím této doby je možné elektronickou cestou požádat o vydání certifikátů následného v případě, že nedošlo ke změně údajů, na základě kterých byl vydán prvotní certifikát.

V případě, že má vlastník certifikátu podezření na zneužití nebo došlo ke krádeži jeho dat pro tvorbu elektronického podpisu má možnost okamžitě, tak jako v případě občanského průkazu, požádat o zneplatnění příslušného certifikátu.

Podrobně jsou postupy poskytování jednotlivých služeb Certifikačních autorit zpracovány v dokumentu Certifikační politika, který každá Certifikační autorita zveřejňuje.

Certifikační autority obvykle poskytují více typů certifikátů. Certifikáty určené pro běžnou komunikaci komerčních subjektů jsou označovány jako „komerční certifikáty“ a jsou využívány pro vytváření elektronického podpisu.

V případě, že chcete elektronicky komunikovat se státní správou a samosprávou, jsou obvykle vyžadovány „kvalifikované certifikáty“, což jsou certifikáty, které mohou vydávat pouze Akreditované certifikační autority a jejich vydávání podléhá požadavkům příslušné legislativy – zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Prostřednictvím kvalifikovaného certifikátu je vytvářen zaručený elektronický podpis, nebo uznávaný elektronický podpis.

Požadavky na zaručený a uznávaný EP
Využití kvalifikovaných a komerčních certifikátů

Registrační autority

v

Novinky

14. 5. 2019 I.CA realizovala projekt NCA pro Správu základních registrů
Více zde
25. 4. 2019 Konference eIdentita
Více zde
27. 3. 2019 I.CA se stala členem OBE QTSP Working Group
Více zde