Skip Navigation Links > Produkty a služby > Elektronické časové pečiatky > Archívne elektronické časové pečiatky


Časová pečiatka je nástroj, ktorý dôveryhodným spôsobom zaisťuje priradenie aktuálneho časového údaju k existujúcim dátam, informáciám, súborom alebo udalostiam, a to na základe dôveryhodného času odvodeného od UTC.

Pre archívne elektronické časové pečiatky platia všetky predpoklady ako pre klasické časové pečiatky, tj:

  • Časová pečiatka je dátová správa, ktorá potvrdzuje existenciu dokumentu v čase

  • Slúži ako dôkaz, že dátový objekt, ku ktorému je pripojená, existoval bezprostredne pred časovým údajom, uloženým v tejto časovej pečiatke

  • Zaisťuje priradenie aktuálneho časového údaju k existujúcim dátam, informáciám, súborom alebo udalostiam

  • Spojenie nespochybniteľného časového údaju a konkrétnych dát je nevyhnutné najmä na účely ich spätného overovania

  • Časová pečiatka obsahuje dátum a čas vydania, číslo časovej pečiatky, identifikáciu tretej strany, ktorá časovú pečiatku vydala (poskytovateľa certifikačných služieb), odtlačok dát (hash), ku ktorým je pečiatka vydaná a elektronickú značku poskytovateľa certifikačných služieb, ktorý pečiatku vydal.

Doba, na ktorú môže spoliehajúca strana časové pečiatky overiť, je obmedzená platnosťou certifikátu, na ktorom je založená elektronická značka certifikačnej autority, ktorou je časová pečiatka označená. Platnosť elektronickej značky je spravidla 3 - 5 rokov.

Preto I.CA ponúka službu archívnych časových pečiatok, ktorá je založená na technológii časových pečiatok, ich reťazení a ukladaní. Princíp vychádza z RFC 4998 Evidence Record Syntax. Prvou pečiatkou je označený hash dokumentu a druhou pečiatkou v rade hash prvej pečiatky atď. Interné aplikácie I.CA nepracujú s pôvodným razítkovaným dokumentom, tieto dokumenty zostávajú vždy u klienta. Túto službu ponúka I.CA ako službu plne zabezpečenú v prostredí I.CA.

Vlastnosti

Klient odoberá klasické časové pečiatky, interné aplikácie I.CA strážia platnosť vydanej časovej pečiatky. Pred expiráciou platnosti časovej pečiatky, resp. pred koncom platnosti certifikátu serverov časovej autority, najskôr však po vydaní nového certifikátu TSS, aplikácie časovú pečiatku prepečiatkujú a uložia v interných systémoch I.CA. Na základe dopytu klienta vyhľadá I.CA konkrétnu pečiatku a klientovi poskytne:

  • Prepečiatkovanú/é pečiatku/y
  • Protokol o vetvených / prepečiatkovaných pečiatkach podpísaných I.CA
  • Službu na vyhľadanie prepečiatkovanej pečiatky (AUTENTIZOVANÁ webová služba)
  • Kompletnú štruktúru údajov pre potreby napr. súdneho znalca

Archívne elektronické časové pečiatky majú uplatnenie predovšetkým tam, kde klient potrebuje uložiť elektronické dokumenty či dáta na dlhšie časové obdobie (cca 10 i viac rokov) a súčasne dôveryhodným spôsobom po celú dobu uloženia preukázať platnosť dokumentu, čas jeho uloženia, nemennosť obsahu.
Využitím služby ATSA v prostredí První certifikační autority možno ušetriť nemalé finančné prostriedky potrebné pre vybudovanie dôveryhodného úložiska. Všetku zodpovednosť za preukázanie platnosti všetkých zreťazených časových pečiatok (a tým platnosť pôvodného dokumentu) První certifikační autority, a.s.
 

Registračné autority

v

Novinky

27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu