Pre vydanie kvalifikovaných certifikátov a certifikátov typu Twins je pri návšteve registračnej autority nutné predložiť nižšie uvedené dokumenty. Podrobnejšie informácie o požadovaných dokumentoch nájdete v Certifikačnej politike pre oblasť kvalifikovaných certifikátov.

PLATNOSŤ DOKUMENTOV

  • Doklad o existencii spoločnosti - Dokument nesmie byť staršie ako šesť mesiacov; v prípade subjektov zapísaných v Obchodnom registri SR, prípadne v Registri živnostenského podnikania, nie je nutné tento dokument predkladať (dokument je k dispozícii v elektronickej podobe na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti, popr. Ministerstva priemyslu a obchodu, a je možné ho zaobstarať priamo na registračnej autorite I.CA).
  • Potvrdenie o zamestnaneckom pomere - potvrdenie musí byť opatrené podpisom osoby s právom rokovania za príslušného zamestnávateľa; na dokumente sa vždy uvádza meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby - štatutárneho zástupcu; toto potvrdenie môže mať elektronickú formu vo formáte PDF s elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte oprávnenej osoby s právom rokovania za príslušného zamestnávateľa. Potvrdenie je nutné mať so sebou na prenosnom médiu, napr. USB flash disku;
    Povinnosť úradne overovať podpis na potvrdenie o zamestnaneckom pomere (v listinnej podobe) sa netýka subjektov, s ktorými má I.CA uzatvorenú zmluvu o obchodnej spolupráci. Ak sa chcete stať naším zmluvným partnerom, kontaktujte nás na sales@ica.cz
  • Doklad o vzťahu k spoločnosti - pokiaľ žiadateľ nie je v zamestnaneckom pomere k danej spoločnosti a žiada, aby názov spoločnosti bol v jeho certifikáte uvedený, dokladá vzťah k spoločnosti plnou mocou na zastupovanie;
  • Vysokoškolský diplom - povinná položka žiadosti "Celé meno žiadateľa" môže obsahovať celé meno žiadateľa vrátane titulov, tak ako je uvedené v jeho primárnom osobnom doklade. Pokiaľ nie je titul v primárnom osobnom doklade uvedený, je potrebné ešte doložiť diplom, v ktorom je uvedené, že žiadateľ má právo daný titul používať.

VZORY DOKUMENTOV

JEDNANIE V ZASTÚPENI

Ak je žiadateľ o certifikát na registračnej autorite I.CA zastupovaný splnomocnencom, musí byť k uvedeným dokumentom doložené:

  • občiansky preukaz alebo cestovný pas splnomocnenca,
  • doklad preukazujúci právo jednať ako splnomocnenec, podpis "zastúpeného" na plnej moci musí byť úradne overený,
  • originál, prípadne úradne overenú kópiu občianskeho preukazu alebo pasu žiadateľa o certifikát (splnomocniteľa); upozorňujeme, že v ČR nie je možné vytvárať overené kópie osobných dokladov.

 

Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu